Podpora techniky
na asanaci dříví a obnovu lesa


Silva Bohemica a www.kurovec2019.cz


Insekticidní síť Storanet k odchytu a hubení kůrovce má v roce 2019 výjimku pro neprofesionální uživatele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ÚKZÚZ") jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon "), tímto

povoluje

podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (dále jen "nařízení ES") omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu rostlin Storanet (evid. č.: 4977-0) neprofesionálními uživateli...

Objednávka přes e-shop: zde!


Je možné používat sítě Storanet pro přikrývání malých skládek, jednotlivých nebo sdružených kmenů a výřezů v lesích?

Ano, tato metoda je vhodná je popsaná v etiketě přípravku a může se hodit např. drobným vlastníkům lesa. Dále jako náhrada nedostatkových Trinetů, kdy se chová asanované dřevo pomocí sítě jako otrávený lapák. Zde je možné dříví zatraktivnit feromonovým odparníkem. Hlavní výhody technologie:

  • Zabránění výletu brouka z kůrovcového dřeva
  • Lákání brouka do dřeva za pomocí odpovídajícího feromonového atraktantu na dřevo pod sítí

Na překážku v tomto případě nejsou drobné trhliny a perforace na síti. Síť se upraví a rozstřihne na odpovídající velikost, dřevo se přikrývá jako velké skládky s přečnívající zbytky sítě je potřeba zatížit zbytky dřeva o odpovídající hmotnosti, tak aby síť zbytečně nevlála.

Doporučená velikost sítě na m3 dřeva činí

- hromady z kmenů a kulatina: až 100 m2 sítě/20 m3

-samostatné kmeny: až 15 m2 sítě/kmen

- rovnané surové dříví: až 15 m2 sítě/m3


Tabulka nákladovosti asanačních opatření na skládkách dřeva

Jedná se o příklad ošetření skládek s délkou výřezů 4 m


Netkaná textílie a její použití v boji s kůrovcem v praxi

V poslední době se vyskytují diskuse kolem asanační technologie, která využívá při nižším objemu použitého insekticidu (aplikace pouze na povrch skládky včetně čel) netkanou geotextilií k přikrytí skládky a tím by mělo být dosaženo vyšší účinnosti opatření. Tato technologie je prezentována jako opatření s téměř 100% účinností.

Naše reálné poznatky z praxe (a tím se patrně lišíme od některých dalších autorů) jsou takové, že žádná z běžně používaných není jak z aktuálního účinnostního pohledu, tak zejména z pohledu časové osy 100% účinná. To prostě ani nejde.

U technologie přikrývání geotextilní fólií lze hovořit o odpovídající účinnosti pouze za dodržení podmínek

  • absolutní celistvosti fólie. V případě jejího protržení, nebo shrnutí větrem je zvýšený insekticidní účinek nulový
  • ponechání fólie po celou dobu účinnosti přípravku bez možnosti kontroly skládky, odebrání části dříví nebo jakékoliv manipulace s ním
  • jelikož je principem účinku kontakt kůrovce s insekticidním přípravkem na povrchu ošetřené skládky, při zamezení jeho výletu je logické, že opatření je účinné pouze po dobu kontaktního účinku pyretroidu. Po jeho odeznění, což bývá někdy kolem poloviny deklarovaného úseku účinku nastupuje převážně požerový efekt a účinek přípravku, který je pro vylétávající brouky z neošetřené skládky logicky nulový. Celková účinnost opatření se tedy podle našeho názoru s jistotou omezuje v našich podmínkách a při použití nižšího objemu přípravku na pouhých 3-5 týdnů, což je zejména ve druhé polovině vegetačního období při přerojování většiny vývojových stadií kůrovců velmi málo.
  • Na základě poznatků některých vlastníků lesa dochází po proniknutí srážkové vody skrze textilii /textílie je vcelku odolná, při delším dešti a větším úhrnu srážek však proteče/ dochází při následných vyšších teplotách k záparu a ztrátě kvality dřeva

Jak se používá lapač na kůrovce?

Lapač na kůrovce je odchytové zařízení na živé brouky. Feromon umístíme dovnitř lapače...

Do lapače musíme umístit odpovídající feromon. Ten vybíráme s ohledem na převažující druh kůrovce v napadeném porostu, nebo při monitoringu podle druhu, který chceme sledovat.  Feromon vyjmeme z přepravního balení a umístíme dovnitř lapače buď např. na provázek nebo drátek. Některé druhy feromonu (řada Ecolure - knotové) musíme nastřihnout. Lapač s feromonem umístíme na stojan, tak aby jeho střed byl zhruba v prsní výšce dopspělého člověka. Podle druhu feromonu umístíme toto zařízení nejblíže 8-15 m od zdravých stromů maximálně nejdále cca 25 m. Pokud umísťujeme na plochu více lapačů, neměly by být blíže jak 25-50 m od sebe, abychom zachovali cílený let brouků. Lapače musíme po 7-10 dnech vysypávat a odchycené brouky zahubit.


Jak nejlépe zacházet s postřiky na kůrovce

Je nutné cíleně používat pouze povolené přípravky a to zbůsobem, který mimimalizuje úlet a zasažení necílových organismů a půdy...

K chemické asanaci je možno použít pouze registrované insekticidy k tomu určené. Ve většině případů se jedná o syntetické pyretroidy. Tyto přípravky vykazují vysokou aktuální účinnost na široké spektrum škodlivého hmyzu, tedy i na kůrovce (ale obecně na téměř veškerý hmyz - i užitečný).

Nevýhodou těchto přípravků je pouze kontaktní a požerový účinek. Tyto látky nemají systemický ani translaminární působení a nikterak nepenetrují do kůry a dřeva ošetřovaných stromů. Jsou určeny především k ošetření ležícího dřeva. Je třeba myslet na to, že jejich účinné látky jsou sice stabilizovány proti UV, ale při vysokých teplotách může docházet k jejich degradaci. Nejčastěji se jedná o optické izomery cypermethrinu.

Všechny tyto registrované insekticidy vykazují tedy podobné účinky a jsou za dodržení návodu k použití účinné. Je třeba dbát především na správný technologický postup jejich aplikace a rovněž na povětrnostní podmínky na ošetřované ploše. Je třeba se vyhnout aplikacím za vysokých teplot, silného větru a deště. V těchto případech hrozí nejen minimalizace účinku, ale rovněž neúměrné zatížení životního prostředí.

Je potřeba zvolit vhodný postřikovač, přesnou trysku s velkým průtokem a minimální tvorbou mlhových částic a rovněž dbát na dostatečné množství nosné jíchy. Dosažení uspokojivých výsledků je vhodné rovněž používat smáčedla a barviva na insekticidní jíchy.

Pro radu nás neváhejte kontaktovat...