Insekticidní síť je výhodné navíc doplnit feromonem - z ochrany dřeva se stane účinný hubící nástroj ochrany lesa...

Přímá ochrana proti kůrovcům

Jakmile se v lesním provozu setkáváme se stojícími stromy potažmo ležícím dřevem napadeným kůrovci, musíme nezbytně přistoupit k přímé ochraně proti tomuto škodlivému hmyzu.

Můžeme přistoupit k mechanickému boji, to znamená, že buď můžeme dřevo přímo mechanicky likvidovat např. štěpkováním (pálením aj.), tak aby kůrovci neměli šanci dokončit pod kůrou svůj vývoj a nemohli tak dále atakovat další okolní stromy. Štěpkování připadá v úvahu především u mladších porostů, případně zbytků po těžbě, ve kterých se mohou některé druhy kůrovců rovněž přemnožit.

Pokud již budeme pracovat s kmeny stromů větších rozměrů, přichází v úvahu buď mechanické odkornění ruční, nebo strojové, případně chemická asanace.

Jako přímá ochranu byla v minulých letech prezentována i metoda včasného odvozu napadeného dříví. Bohužel často se stávalo, že brouci dokončili svůj vývoj v přepravovaném nebo skladovaném dřevě a docházelo tak k nekontrolovanému "rozvozu" kůrovců do mnoha primárně nenapadených oblastí okolo železnic a dřevoskladů...

Asanace chemická

Chemická asanace je základní nástroj přímé ochrany lesa proti kůrovcům.

U chemické ochrany ošetřujeme za použití vhodné aplikační techniky, insekticidu, barviva a smáčedla jednotlivé kmeny, nebo rovnou celé skládky. Na ochranu skládek lze v posledních letech využít i insekticidní sítě, netkané textilie v kombinaci s postřikem a tzv. metodu EDN.

Asanace dřeva postřikem by měla být základní a nosnou metodou chemické asanace pro všechny velikosti skládek i jednotlivých kmenů, avšak vždy za předpokladu dodržení schválených technologických postupů. Zejména je nutné aplikaci provádět odpovídajícím množstvím jíchy na každý m3 dřeva /doporučeno 6-10 lt/ a zaměřit se ne pouze na povrch skládek, ale na prostřik uvnitř dřevní hmoty ve skládce. K tomu jsou doporučena taková zařízení, která disponují vyšším aplikačním tlakem. V poslední době je vzhledem k výrazně rostoucímu objemu aplikace pesticidů v rámci kalamitních opatření naší snahou nabídnout zákazníkům moderní velkoobjemová aplikační zařízení upravená pro asanaci skládek a kmenů v porostech. Jde o postřikovače za UKT, nebo o samochodné stroje s odpovídajícími parametry aplikace opatřené koncovkou na prodloužené tlakové hadici na bubnu pro snadnou manipulaci a pohyb kolem skládek a uvnitř porostů.

Nově se používají i vdechové insekticidy na asanaci dřeva přepravovaného ve velkoobjemových kontejnerech.


Insekticidy

K chemické asanaci je možno použít pouze registrované insekticidy k tomu určené. Ve většině případů se jedná o syntetické pyretroidy. Tyto přípravky vykazují vysokou aktuální účinnost na široké spektrum škodlivého hmyzu, tedy i na kůrovce (ale obecně na téměř veškerý hmyz - i užitečný).

Nevýhodou těchto přípravků je pouze kontaktní a požerový účinek. Tyto látky nemají systemický ani translaminární působení a nikterak nepenetrují do kůry a dřeva ošetřovaných stromů. Jsou určeny především k ošetření ležícího dřeva. Je třeba myslet na to, že jejich účinné látky jsou sice stabilizovány proti UV, ale při vysokých teplotách může docházet k jejich degradaci. Nejčastěji se jedná o optické izomery cypermethrinu.

Všechny tyto registrované insekticidy vykazují tedy podobné účinky a jsou za dodržení návodu k použití účinné. Je třeba dbát především na správný technologický postup jejich aplikace a rovněž na povětrnostní podmínky na ošetřované ploše. Je třeba se vyhnout aplikacím za vysokých teplot, silného větru a deště. V těchto případech hrozí nejen minimalizace účinku, ale rovněž neúměrné zatížení životního prostředí.

Je potřeba zvolit vhodný postřikovač, přesnou trysku s velkým průtokem a minimální tvorbou mlhových částic a rovněž dbát na dostatečné množství nosné jíchy. Dosažení uspokojivých výsledků je vhodné rovněž používat smáčedla a barviva na insekticidní jíchy.


Smáčedla a barviva

Smáčedla jsou pomocné látky, které výrazně ovlivňují fyzikální vlastnosti kapalin. Při jejich použití dochází nejčastěji ke snížení povrchového napětí kapaliny a účinné látka rozptýlená ve vodě (nosná látka většiny postřiků) se dokonaleji a rovnoměrněji rozprostře po ošetřovaném povrchu.

Podobně jako u insekticidů můžeme používat pouze smáčedla, která jsou registrována nebo evidována pro použití s insekticidy v ČR. Nevýhodou mnoha z těchto látek jsou jejich relativně horší ekotoxikologické parametry. Pokud ovšem dokážeme aplikovat takovou jíchu cíleně bez větších úletů je jejich použití na místě.

Použití barviva (nejčastěji červený Scolycid C) má opodstatnění především z kontrolního hlediska. Nemusí se jednat pouze o kontrolu ve vztahu dodavatel-odběratel, ale především by měla sloužit kontrole obsluhy postřikovače.

S použitím barviva tak jsme schopni sledovat rozsah pokrytí insekticidní jíchy na kmeni stromu a to i po zaschnutí. Nedochází potom k vynechávkám ani nechtěným přestřikům. Aby byla chemická asanace dřeva dokonalá je totiž zapotřebí ošetření kmene po celém jeho obvodu, a to i na spodní straně. Proto je potřeba během aplikace kmen minimálně jednou pootočit. 


Asanace mechanická

Velmi účinným preventivním opatřením proti množení kůrovců je také mechanické odkorňování dříví. Toto opatření má význam u čerstvého dříví případně krátce po náletu brouků, kdy jsou ještě v počátečním stadiu vývoje. Užitečným pomocníkem pro tuto činnost nám může být nástroj pro odstraňování kůry od německého výrobce značky EDER.

EDER ESG1 je adaptér na běžně používané typy pil pro lesnickou praxi. Tento nástroj se používá pro odstraňování kůry z kmenů (jakékoli tloušťky). Konstruktivní forma loupacího válce umožňuje odkorňování s vysokou výkonností a s minimálním úsilím. Vyčnívající suky a tenké větve jsou snadno a čistě seříznuté. 

Odkorňovače ruční

Pro ty, kteří nevlastní JMP nebo se jim investice do adaptéru nevyplatí, můžeme nabídnout kvalitní ruční loupáky kůry od německé firmy Ochsenkopf.


Přikrývání dřeva

Sítě Storanet

Insekticidní sítě Storanet jsou nejmodernější chemickou asanační technologií k ochraně dřeva na skládkách i k ochraně jednotlivých kmenů. Zároveň se jedná o metodu s nejmenším dopadem pro necílové živočišné druhy. Použití sítě spočívá v překrytí dřeva sítí po většině jeho plochy. Sítě se rozvinou tak, aby došlo k co možná největšímu přikrytí dřeva, drobnější trhliny a netěsnost sítě v menším rozsahu však není překážkou v její účinnosti. Překryvy sítě a spodní části na styku s povrchem půdy se ukotví a zatíží těžebními zbytky. Při uplatnění této technologie na větších skládkách a při několikanásobném využití insekticidní sítě během roku se tato technologie stává nejvýhodnější nejen z pohledu účinnosti, ale i z ekonomického pohledu na obraná opatření.

Sítě Storanet mají oproti klasickým způsobům asanace a netkaným textiliím výrazně dlouhou účinnost, běžně se v našich podmínkách garantovaná kontaktní účinnost pohybuje min. po dobu 6 ti měsíců od první expozice sítě v terénu. Sít působí jako insekticidní bariéra pro brouka uvnitř skládky a naopak jako otrávený lapák na přirozeně atraktivní dřevo, nebo na hmotu zatraktivněnou feromony. Sítě tedy mohou prokazovat dvojí způsob účinnosti. Takto ošetřené skládky lze využít současně jako "otrávené lapáky". Tuto výhodu spolehlivé a dlouhé účinnosti opatření nevykazuje žádná další asanační technologie. Vždy je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost feromonového atraktantu od zdravých stromů v okolí skládek. Pro usmrcení brouka postačuje jeho několika sekundová expozice při kontaktu se sítí. Brouk většinou na sítí přistane a při hledání úniku se po síti prochází, přičemž dochází ke kontaktu s úč.l. alphacyprmethrin, která je v síti obsažena.

Z pohledu ekonomické efektivity vychází použití sítě Storanet od 30 do 200,- Kč na 1m2 asanované dřevní hmoty v závislosti na velikosti skládky a počtu použití sítě během roku. Jestliže bereme v úvahu průměrnou dobu použití v našich podmínkách, je reálná cena opatření spíše v dolní polovině uvedeného rozpětí.

Insekticidní sítě se v porovnání s fóliemi se snáze instalují na skládky, práce je několikanásobně rychlejší, dřevo mimo odstranění štěpin nevyžaduje žádnou další úpravu, síť není odnášena větrem, nepůsobí jako homogenní plachta, do které se opírá vzduch. Vzhledem k vlastnostem sítí je dříví na skládkách dobře větrané a nedochází k jeho druhotné degradaci. Metoda je vhodná pro skládky velikosti od 10 do 100 m3, výška hráně by se měla pohybovat od 1,5 do 2,5 m. Podrobné návody pro instalaci sítí naleznete na www.lescr.cz.

Netkané textilie

Použití geotextilní fólie, bývá nazýváno také jako Technologie MERCATA.

Jedná se o celopovrchové ošetření skládek insekticidním přípravkem a následné přikrytí a utěsnění skládek pomocí geotextilní netkané fólie. Metoda je relativně nová, používá se od roku 2018 a v současné době dochází k jejímu prověření lesnickou praxí.

Výhodou by měla být úspora insekticidu, protože k ošetření dochází výhradně po povrchu skládek, netkaná textilie by měla sloužit k uzavření skládky. Brouci by měli po určitou dobu působení přípravku s ním přijít do styku a to v době, kdy opouští dřevo a snaží se vylétnout do okolí. Textilie tak působí jako bariéra, která brouky odráží zpět na ošetřený povrch skládky. Z tohoto vyplývá, že brouk je huben po dobu kontaktního působení insekticidního přípravku. Tato doba nebyla nikdy exaktně jednoznačně stanovena a tento fakt je limitujícím faktorem při použití technologie. Lze však říci, že po dobu minimálně 4 týdnů technologie působí velmi účinně, ale omezuje se na dospělce, kteří v tomto období ze skládek vylétnou. Metoda je tedy vhodná zejména pro kratší dobu asanace dřeva a pro jarní období, kdy nedochází k rozvleklému přerojování brouků.

Kontrola účinnosti a odebírání dřeva ze skládek by se v době zakrytí skládek neměly provádět. Nutnou podmínkou pro odpovídající působení technologie je dokonalé utěsnění všech otvorů a zabránění odvátí textilie větrem. K odkrytí skládky může dojít až v termínu, kdy poslední brouci opustí výřezy na skládce. Jako poslední jsou obvykle opuštěny výřezy na spodní části skládky, kde působí nižší teploty. K tomu zpravidla dochází cca 10-14 dní po opuštění vrchních výřezů, které lze namátkově zkontrolovat.

Tato metoda je vhodná pro asanaci skládek o velikosti do 100 m3, ale může být použita na skládky větších rozměrů. Nedoporučujeme výšku hráně vyšší než 2,5-3m kvůli relativně složitější manipulaci s fólií, dané zejména její vyšší váhou. Pro uplatnění této metody je nutná úprava čel hráně a kmenů tak, aby neobsahovaly větve, štěpiny a ostré hrany, aby nedocházelo k následnému protržení textilní fólie po její instalaci. Cena ošetření 1 m2 dřevní hmoty se pohybuje od 50 -120,- kč.

V případě použití delší dobu než 6 týdnů doporučujeme dřevní hmotu po odkrytí fólie okamžitě odvézt nebo použít registrovaný postřikový asanační prostředek.